Barnehagens vedtekter

Her kan dere lese barnehagens vedtekter

VEDTEKTER LUNDGAARDSLØKKA BARNEHAGE as

 

§ 1. EIERFORHOLD

Lundgaardsløkka Barnehage drives som et aksjeselskap og følger aksjeloven.

Aksjeselskapet består av Espen Ellingsen, Kari Feiring, Svein-Åge og Jennie Furulund

 

§2. FORMÅL

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitets muligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal til enhver tid drives i samsvar med de gjeldende lover og forskrifter for barnehage virksomhet.

 

§3. STYRINGSORGANER

3.1 Eierstyrets ansvar

Eierstyret består av Aksjeselskapets medlemmer.

Eierstyret har det hele og fulle økonomiske ansvaret for barnehagens drift.

Eierstyret er forpliktet til å utarbeide budsjett for barnehagen og forøvrig

forholde seg til det som står skrevet i aksjeloven og regnskapsloven.

Revisjon av regnskaper foretas av revisor valgt til å revidere Lundgaardsløkka Barnehage as.

Eierstyret, i samarbeid med styrer, har ansvar for ansettelser, fastsettelse og endring av vedtekter.

 

3.2 Samarbeidsutvalg

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg (jfr. lov om barnehager § 4 med forskrifter)

Samarbeidsutvalget består av 2 foreldrerepresentanter, 2 representanter fra de ansatte og 2 representanter fra eiersiden.

Dersom det må foretas avstemning, har hver representant en stemme.

Vanlig flertalls vedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Styrer som ikke er valgt medlem har møte- tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.

 

3.2 Foreldrerådet

Foreldrerådet opprettes etter lov om barnehager § 4 og forskriftene pkt.1.

Det består av foreldre til alle barn i barnehagen.

Foreldrerådet skal fremme foreldrenes felles interesser, samt bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehagen.

Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn.

 

§4. OPPTAK AV BARN

Barnehagen er med i fellesopptaket til Lillehammer kommune.

Utover dette har styrer ansvaret for opptak.

 

Opptakskriterier ved hovedopptak.

1. Barn med funksjonshemninger ( § 13 i barnehage loven ).

 

2. Barn / familie som er anbefalt plass etter faglig vurdering.

 

3. Søsken av barn som går i barnehagen. 

Barn til ansatte. 

Barn som tilhører Jørstadmoen skolekrets.

Ved opptaket skal det foretas en totalvurdering av barnets situasjon og miljøet i barnehagen.

Det må foretas en helhetlig vurdering av gruppesammensetningen slik at det ikke blir for mange barn med spesielle behov i den enkelte barnegruppe.

Søkere som blir tildelt fast plass i barnehagen, får beholde den til skolestart.

 

§5. OPPSIGELSE, PERMISJON OG ENDRING AV PLASSTØRRELS 

Barnehageåret regnes fra 1. august til 31. juli.

 

5.1 Oppsigelse

Oppsigelsesfristen på barnehageplassen er 2 mnd.

Oppsigelsestida regnes fra den 1. i den påfølgende måned.

Oppsigelse må foreligge skriftlig til barnehagens styrer.

Barn som slutter etter 1. mai må betale ut barnehageåret.

Dvs: Sier du opp plassen etter 1. mars og slutter etter 1. mai, betales det for plassen ut barnehageåret.

 

5.2 Permisjon

Foresatte kan søke permisjon fra barnehageplassen. Fritak fra betaling blir vurdert etter søknad.

Permisjon for å utsette barnehageoppstart ett år innvilges som regel ikke.

Søknad om permisjon må foreligge skriftlig til barnehagens styrer, og som hovedregel 1 mnd. før aktuell permisjon.

Permisjonen avgjøres av barnehagens styrer.

 

5.3 Endring av plasstørrelse

Det er mulig å søke om endring av plasstørrelse i barnehagen i løpet av barnehageåret. Styrer avgjør etter en helhetsvurdering.

 

§6. FORELDREBETALING

Eierstyret fastsetter foreldrebetalingen.

Det betales for 11 måneder. Juli er betalingsfri måned.

Betalingen skal være barnehagen i hende innen den 20. i hver måned.

Ved for sein betaling påløper purregebyr og morarenter.

Ved manglende betaling, kan plassen sies opp.

 

§7. ÅPNINGSTIDER

Barnehagens åpningstider er hverdager fra kl.06.45 – 17.00.

Barnehagen er stengt lørdager, og holder stengt jule-og nyttårsaften.

Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl.12.00.

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året. Barnehagen er da stengt.

Foreldrene vil bli orientert om disse dagene innen barnehageårets begynnelse.

 

§8. FERIE

Samtlige barn skal ha 5 ukers ferie.

3 av disse ukene må taes sammenhengende i skolens sommerferie.

De 5 planleggingsdagene barnehagen er stengt kan være en av ferieukene,(jmfr § 7.)

 

§9. LEKE OG OPPHOLDSAREAL

- For barn over 3 år  -  4,0 kvm

- For barn under 3 år - 5,5 kvm.

 

§10. INTERNKONTROLL

Barnehagen har utarbeidet en internkontroll som alle ansatte plikter å sette seg inn i og følge.

Eierstyret har godkjent internkontrollen.

Det er styrers ansvar å følge opp systemet.

 

§11. DUGNAD

Hver familie plikter å utføre minimum 5 timers dugnadsarbeid pr. 100 % plass pr. år.

 

§12. POLITIATTEST

De som blir ansatt i barnehagen må legge frem tilfredsstillende politiatttest før stillingen tiltres. ( Barnehageloven§19.)

 

§13. TAUSHETSPLIKT

Barnehagens ansatte, eierstyret og samarbeidsutvalget har taushetsplikt om alle personlige forhold i barnehagen.( forvaltningsloven§13.)

 

§14. FORSIKRING

Alle barn er skade og ulykkes forsikret gjennom barnehagen.

 

§15. HELSEKONTROLL AV BARN OG PERSONALE

Før et barn begynner i barnehagen, skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan en slik erklæring gis av barnets foresatte. (barnehageloven § 23)

 

§16. ØVINGSOPPLÆRING

Barnehagens eiere plikter å stille barnehagen til disposisjon for øvingsoppdrag for studenter som tar førskoleutdanning.

Barnehagens styrer og pedagogiske ledere plikter å veilede studenter i slik øvingsopplæring.   ( barnehageloven § 24 )

 

§17. VEDTEKTSENDRINGER

Disse vedtekter er vedtatt av eierstyret og kan endres av det.

 

                                                                                           Fåberg 20 / 01 - 2008